SILA KLIK FOLLOW SEBELUM COPY BAHAN INI

Pesanan

SILA KLIK "JOINT THIS SITE" DI ATAS DAHULU SEBELUM MENGAMBIL, MENCIPLAK DAN MENCETAK BAHAN2 NOTA DALAM BLOG INI. SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DGN SAYA EMAIL : abjipkb@yahoo.com @ FB: Azizi Cyberspot
Happy all, welcome to this blog, I hope that this blog will benefit and share it with everyone around the world, especially who want to know and find information about education in Malaysia. Thanks to that has been a follower of this blog and will become. InsyaAllah, we will meet again in the future.

Monday, 18 June 2012

SOALAN TUTORIAL DAN ISL 2012

MINGGU 1 
 TOPIK 1. Alam Belajar
· Konsep Alam Belajar
· Pengalaman Belajar Kanak-kanak
· Peranan & Kepentingan Bermain dalam Proses Pembelajaran

TUTORIAL
Penjelasan sesi tutorial & ISL.Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial (mula minggu 2)
..
ISL
Cari dan senaraikan buku-buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/ laman web. Simpan senarai ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan.

Persediaan untuk tutorial minggu ke-2: Carian maklumat dari internet atau perpustakaan tentang demonstrasi dan penerangan permainan tradisional untuk kanak-kanak.
..
RUJUKAN
Noriati,Boon & Sharifah.(2008). Murid dan Alam Belajar.Shah Alam:Oxford Fajar Sdn Bhd
...
MINGGU 2
TOPIK
· Ciri-ciri dan jenis-jenis main
..
TUTORIAL
Pembentangan Tutorial: Pilih satu permainan tradisional, demonstrasi cara permainan dan bincangkan kepentingannya kepada perkembangan intelek, sosioemosi dan fizikal kanak-kanak.
...
ISL
Pelajar membuat rumusan kandungan kuliah dan bahan-bahan rujukan dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio.

Persediaan tutorial: Melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang prinsip-prinsip pembelajaran Ewell. Banding bezakan prinsip-prinsip pembelajaran yang dibincangkan dalam artikel tersebut dengan prinsip pembelajaran Gagne. Sediakan grafik banding-beza dan bentangkan dalam kelas.

..
MINGGU 3
TOPIK 2. Konsep Pengajaran & Pembelajaran
· Pengertian pengajaran dan pembelajaran
· Prinsip-prinsip pembelajaran
· Jenis-jenis pembelajaran
..
TUTORIAL
Pembentangan Tutorial: Banding bezakan prinsip-prinsip pembelajaran Ewell yang dibincangkan dalam artikel tersebut dengan prinsip pembelajaran Gagne.
..
ISL
Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan-bahan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.

Persediaan tutorial:
Pelajar bincang dan banding beza pandangan ahli teori behavioris Watson, Pavlov dan Thorndike berkaitan cara organisma/ manusia belajar. Sediakan satu aktiviti menguji pemahaman tajuk berkenaan. (contoh: kuiz, senarai semak dan ujian)
..
..
MINGGU 4
TOPIK 3. Teori-teori Pembelajaran
Teori Behavioris
..
TUTORIAL
Pembentangan Tutorial: Banding beza ketiga-tiga pandangan ahli teori behavioris tersebut dengan menggunakan pengurusan grafik.
Selepas pembentangan, buat satu aktiviti menguji pemahaman tajuk berkenaan(contoh: kuiz, senarai semak dan ujian)
..
ISL
Layari internet dan muat turun maklumat berkaitan implikasi teori pembelajaran behavioris terhadap pengajaran-pembelajaran kepada kanak-kanak berkeperluan khas.
Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan kepada bentuk peta konsep / pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio.

Persediaan tutorial: Pelajar mengkaji teori behavioris dan menganalisis secara PMI implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran.
..
RUJUKAN
http://www.funderstanding.com/
http://tip.psychology.org/

Cadangan tutorial tambahan: Muat turun video klip berkaitan dengan ujikaji atau kajian teori behavioris. Bincangkan bersama rakan dalam kelas


..
MINGGU 5

TOPIK : Teori Behavioris
..
TUTORIAL
Membuat pembentangan secara PMI (Plus, Minus, Interesting) tentang implikasi teori Behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran. Galakkan respons dari kumpulan lain.
..
ISL
Membuat pembentangan secara PMI (Plus, Minus, Interesting) tentang implikasi teori Behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran. Galakkan respons dari kumpulan lain.
..
RUJUKAN
Sila lihat Lampiran 1(PMI)

Woolfolk,A. (2004)
Educational Psychology(9th ed) New Jersey: Prentice Hall.
.
..
MINGGU 6
TOPIK 3. Teori-teori PembelajaranTeori Kognitif & Konstruktivis
..
TUTORIAL
Pelajar diberi aktiviti menilai tahap daya ingatan kendiri.
Contohnya, Analisis Kognitif Kendiri (Ingatan): Pelajar dikehendaki menulis maklumat yang dibaca secara menyeluruh. Pelajar-pelajar menyenaraikan seberapa banyak perkataan yang terdapat dalam petikan. Bincangkan.

Pembentangan Tutorial: Pelajar mengenal pasti sebab-sebab lupaan berlaku dan mencadangkan strategi meningkatkan daya ingatan.
..
ISL
Persediaan tutorial:
Carian maklumat dengan melayari internet dan bahan rujukan(buku, jurnal) serta muat turun maklumat berkaitan Constructivist 5E Model Lesson.
Mengaplikasikan prinsip 5E dalam pengajaran pembelajaran
.
..
MINGGU 7
TOPIK 3. Teori-teori Pembelajaran Teori Pembelajaran Sosial & Pendekatan Humanis
..
TUTORIAL
Pembentangan Tutorial:
Kumpulan pembentang memberi penerangan tentang 5E.
Kumpulan lain mencadangkan aplikasi prinsip 5E dalam pengajaran pembelajaran

Pengintegrasian ICT digalakkan.

Pensyarah memberi taklimat/ penerangan pelaksanaan KKP
..
ISL
Muat turun maklumat internet mengenai pembelajaran sosial, modeling, dan pembelajaran pemerhatian serta pendekatan humanistik.

Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik dengan memberi tumpuan kepada rumusan semua teori dan simpan dalam portfolio.

Persediaan tutorial:Pelajar menganalisis model pengajaran pemprosesan maklumat dan model behavioral dengan menggunakan teknik analisis SWOT.
.
..
MINGGU 8
TOPIK : 4. Model, Pendekatan, Strategi Dan Kaedah Pengajaran
Model-model Pengajaran
..
TUTORIAL
Pembentangan tutorial:Analisis model pengajaran pemprosesan maklumat dan model behavioral dengan menggunakan teknik analisis SWOT. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Bentangkan.
..
ISL
Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.

Buat persediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk KKP.
..
RUJUKAN
Weil, J. (2000) Models Of Teaching (6th edition), Boston:Allyn & Bacon

Noriati,Boon & Sharifah.(2008). Murid dan Alam Belajar.Shah Alam:Oxford Fajar Sdn Bhd.
.
..
MINGGU 9
TOPIK 4. Model, Pendekatan, Strategi Dan Kaedah Pengajaran
Model-model Pengajaran
..
TUTORIAL
Persediaan tugasan KKP – kolaborasi pelajar dan pensyarah
.
ISL
Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.

Buat persediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk KKP

Persediaan tutorial:
Buat rujukan tambahan tentang pendekatan induktif, deduktif, eklektik,tematik dan integratif dalam subjek major anda.
.
.
MINGGU 9 
TOPIK ;Strategi , kaedah & Teknik
.
TUTORIAL
Pembentangan Tutorial: Pelajar dikehendaki memberi contoh-contoh pelajaran major yang menggunakan pendekatan induktif, deduktif dan integratif.
.
ISL
Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.

Persediaan Tutorial:
Membuat rujukan secara kumpulan tentang “teknik awan” dalam Theory of Constraints untuk diaplikasikan dalam sesuatu masalah/isu yang dikenal pasti.
.
.MINGGU 10 CUTI HARI RAYA

MINGGU 11
TOPIK ;Strategi, kaedah & Teknik
.
TUTORIAL
Pembentangan Tutorial: Pelajar menunjuk cara menyelesaikan sesuatu masalah dengan mengaplikasikan Theory of Constraints (teknik awan).
.
ISL
Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.
Persediaan Tutorial:
Cari maklumat tentang pedagogi bestari dari Unit Bestari IPG dan lakar peta konsep.
Perhatian:
Pensyarah major akan fokus dengan lebih mendalam kaedah & teknik mengajar, perancangan pelajaran dan pengajaran mikro/makro

Tindakan semua kumpulan.
.
.
MINGGU 12
TOPIK: Strategi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pedagogi Bestari
.
TUTORIAL
Pembentangan Tutorial:
Pelajar dikehendaki mengenal pasti elemen-elemen pedagogi bestari berdasarkan contoh RPH bestari.
.
ISL
Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.

Persediaan tutorial:
(i) Dengan merujuk kepada kajian kes dalam muka surat 174-175 buku “ Noriati, Boon & Sharifah (2008). Murid dan Alam Belajar. Shah Alam:Oxford Fajar Sdn Bhd.” Buat refleksi dengan menjawab soalan-soalan dalam kajian kes tersebut.
(ii) Pelajar membuat pemetaan pengintegrasian Pelbagai Kecerdasan (Lampiran 6) berdasarkan subjek major mereka.
.
RUJUKAN
Contoh RPH Bestari.
Rujuk modul/CD Kursus Latihan Guru Bestari.
.
.
MINGGU 13
TOPIK : 5. Perbezaan Individu & Pembelajaran
.
TUTORIAL
Pembentangan Tutorial:
Membentang cadangan mengaplikasikan teori Pelbagai Kecerdasan dalam Pengajaran & Pembelajaran berdasarkan subjek major dengan menggunakan Lampiran 6 yang dibekalkan.
.
ISL
Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.
Membuat carian web instrumen-instrumen mengukur bidang EQ (kecerdasan emosi) dan MI (Kecerdasan Pelbagai).
.
.
MINGGU 14
TOPIK :6. Motivasi dan Pembelajaran
.
TUTOTIAL
Aktiviti berdasarkan pemahaman tentang motivasi.
Buat analisis nota-nota kuliah dan bahan rujukan dengan menggunakan format analisis KWL yang disediakan.
.
ISL
Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.Buat bacaan tambahan tentang motivasi dan sediakan borang KWL untuk sesi tutorial yang akan datang.
.
RUJUKAN
Woolfolk, A.E. (2004), Education Psychology (9th Ed.), Boston. Pearson Allyn & Bacon

Eggen,P, & Kauchak,D. (2004) Educational Psychology: Windows to the classroom. NJ:Prentice Hall.
.
.
MINGGU 15
TOPIK : 7. Pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif
.
TUTORIAL
Reka bentuk satu pelan persekitaran pembelajaran kondusif dalam bilik darjah dengan menerapkan maklumat dan ilmu yang dipelajari sepanjang semester ini. Bentangkan.
.
ISL
Menyediakan pelan persekitaran pembelajaran kondusif.
.
RUJUKAN
Rujuk kepada pelan bilik darjah kondusif dalam buku:
Noriati, Boon & Sharifah.(2008). Murid dan Alam Belajar. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd.
Pembentangan semua kumpulan.

1 comment:

pEmiliK bUtik said...

salam

encik ada instrumen untuk EQ?

harap dapat membantu

Popular Posts

Related Posts with Thumbnails